STÁTNÍ SPRÁVA VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ

 

Úkolem státní správy na úseku vodního hospodářství je naplňovat za všech okolností zákonný požadavek služby veřejnosti. Základními zákonnými normami na úseku vodního hospodářství jsou s účinností od 1. ledna 2002 vodní zákon (č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a zákon o vodovodech a kanalizacích (č. 274/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

 

Státní správa ve vodním hospodářství je organizována jako třístupňová. Výkon této správy je zákonem svěřen vodoprávním úřadům na úrovni obecní (obecní úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností), krajské (krajské úřady) a ústřední (ministerstva). Na území vojenských újezdů je pak tato činnost zajišťována újezdními úřady. Státní správa ve vodním hospodářství zahrnuje především postupy vodoprávních úřadů, jejichž cílem je vydávání rozhodnutí, jimiž se v určité věci zakládají, mění nebo ruší práva anebo povinnosti jmenovitě určené osoby nebo jimiž se v určité věci prohlašuje, že taková osoba práva nebo povinnosti má anebo nemá, a dále postupy směřující k nucenému výkonu povinností vyplývajících se správních aktů, případně jiných forem správní činnosti. Vodoprávní úřady při své činnosti zohledňují především požadavky na ochranu povrchové a podzemní vody, podmínky pro hospodárné využívání vodních zdrojů a pro zachování i zlepšení jakosti povrchových a podzemních vod, podmínky pro snižování nepříznivých účinků povodní a sucha, bezpečnost vodních děl, ochranu vodních ekosystémů a na nich přímo závisejících suchozemských ekosystémů či zabezpečení kvalitního rozvoje, výstavby a provozu vodovodů a kanalizací sloužících veřejné potřebě.

 

Každý rok vydává Ministerstvo zemědělství „Souhrnnou zprávu o správně-právních aktivitách odboru státní správy ve vodním hospodářství a správy povodí“, které jsou k dispozici na www stránkách tohoto ministerstva: www.mze.cz

 

Státní správu ve vodním hospodářství vykonávají vodoprávní úřady a Česká inspekce životního prostředí. Vodoprávními úřady jsou

 • obecní úřady
 • újezdní úřady na území vojenských újezdů
 • obecní úřady obcí s rozšířenou působností
 • krajské úřady
 • ministerstva jako ústřední vodoprávní úřady

 

Obecní úřady

 • rozhodují ve věci obecného nakládání s povrchovými vodami, nejde-li o vodní toky tvořící státní hranice,
 • rozhodují o odběrech povrchových a podzemních vod a jiném nakládání s vodami pro potřeby jednotlivých domácností mimo vypouštění odpadních vod, o povolení vodních děl, která s tímto nakládáním souvisejí,
 • rozhodují o ostatních vodohospodářských náležitostech týkajících se vodních děl, kdy jim přísluší je povolovat,
 • vydávají souhlas ke stavbám jednotlivých budov a k terénním úpravám v záplavových územích vodních toků neovlivňujícím odtokové poměry,
 • vyjadřují se v případech, v nichž jsou příslušné k udělení povolení nebo souhlasu.

 

Újezdní úřady

 • rozhodují na území vojenských újezdů v rozsahu potřeb zajištění obrany státu a výcviku ozbrojených sil,
 • nepřísluší jim rozhodovat ve věci poplatků ve vodním hospodářství a ve věci sankcí za porušování povinností uložených zákonem č. 254/2001 Sb. o vodách ve znění pozdějších předpisů.

 

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností

Vykonávají působnost, která podle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách ve znění pozdějších předpisů, přísluší vodoprávnímu úřadu, pokud ji tento zákon nesvěřil jiným orgánům.

 

Krajské úřady

 • vyjadřují se ke stavbám, které mohou rozhodujícím způsobem ovlivnit nakládání s vodami, ochranu vod, ochranu před povodněmi a ve věcech, které si vyhradí,
 • rozhodují ve věcech hraničních vod po projednání s Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem životního prostředí, popřípadě i s Ministerstvem vnitra, pokud má rozhodnutí vliv na průběh státní hranice,
 • za mimořádných okolností (povodně, sucho, havárie) v případech přesahujících území obce s rozšířenou působností nebo možnosti této obce mohou činit opatření,
 • spolupracují s ústředními vodoprávními úřady a správci povodí při pořizování plánů oblastí povodí,
 • ukládají opatření ve veřejném zájmu v případech nutných ke zlepšení stavu vodních útvarů,
 • kontrolují provádění technicko-bezpečnostního dohledu nad vodními díly, která povolují,
 • rozhodují o zařazení vodních děl do kategorií z hlediska technicko-bezpečnostního dohledu, pokud si to vyhradí
 • stanovují způsob a podmínky vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních,
 • připravují ve spolupráci se správcem povodí podklady pro určení správce drobného vodního toku,
 • povolují vypouštění odpadních vod do vod povrchových ze zdrojů znečištění větších nežli 10 000 ekvivalentních obyvatel,
 • povolují vypouštění odpadních vod z těžby a zpracování uranových rud a jaderných elektráren a odpadních vod s obsahem zvláště nebezpečných nebo nebezpečných látek do vod povrchových,
 • povolují čerpání znečištěných podzemních vod za účelem snížení jejich znečištění a jejich následné vypouštění buď do vod podzemních nebo povrchových,
 • povolují vzdouvání a akumulaci povrchových vod v nádržích o celkovém objemu větším než 1 mil. m3 nebo s výškou vzdutí nad 10 m nade dnem základové výpusti,
 • na návrh správce povodí stanovují rozsah záplavových území významných vodních toků,
 • rozhodují v pochybnostech o tom, zda se jedná nebo nejedná o povrchové nebo podzemní vody, či o tom, zda jde o vodní tok,
 • vydávají vyjádření v případech, kdy jim přísluší vydávat povolení nebo souhlas,
 • povolují výjimky při použití závadných látek,
 • povolují vodní díla umožňující nakládání s vodami, o kterých rozhodují,
 • v případech, kdy jim přísluší povolovat vodní díla, rozhodují i o ostatních náležitostech týkajících se těchto děl,
 • schvalují manipulační, případně provozní řády vodních děl, která povolují,
 • stanovují způsob a podmínky pro vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních,
 • stanovují území určená k rozlivům povodní.

 

Ministerstva jako ústřední vodoprávní úřad

Ministerstvo zemědělství

Vykonává působnost ústředního vodoprávního úřadu, není-li zákonem č. 254/2001 Sb. o vodách ve znění pozdějších předpisů stanoveno jinak.

Každý rok vydává Ministerstvo zemědělství „Souhrnnou zprávu o správně-právních aktivitách odboru státní správy ve vodním hospodářství a správy povodí“, které jsou k dispozici na webových stránkách tohoto ministerstva:http://eagri.cz/public/web/mze/voda/statni-sprava-ve-vh/

 

Ministerstvo životního prostředí

Vykonává působnost ústředního vodoprávního úřadu ve věcech ochrany množství a jakosti povrchových a podzemních vod :

 • plánů v oblasti vod z hlediska vlivu na životní prostředí,
 • chráněných oblastí přirozené akumulace vod, ochrany vodních zdrojů, citlivých a zranitelných oblastí,
 • stanovuje opatření ke zlepšení jakosti povrchových vod využívaných ke koupání,
 • společně s Ministerstvem zemědělství stanovuje povrchové vody, které jsou vhodné pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů, ochrany jakosti povrchových nebo podzemních vod, zneškodňování havárií a odstraňování jejich následků,
 • ochrany před povodněmi,
 • poplatků za odběr podzemních vod a poplatků za vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních,
 • řízení Českého hydrometeorologického ústavu, České inspekce životního prostředí a řízení základního a aplikovaného výzkumu v oblasti ochrany množství a jakosti vod,
 • plnění úkolů vyplývajících ze vztahu k Evropským společenstvím v oblasti ochrany vod, podávání zpráv o plnění směrnic Evropských společenství, koordinuje zavádění legislativy Evropských společenství v oblasti vod,
 • koordinace plánů v oblasti vod a programu opatření v rámci mezinárodní spolupráce v oblastech povodí Labe, Dunaje a Odry.

 

Ministerstvo zdravotnictví

Vykonává ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí působnost ústředního vodoprávního úřadu ve věcech stanovení povrchových vod využívaných ke koupání. 
O zákazu koupání v povrchových vodách rozhoduje Krajská hygienická stanice (nejde o správní řízení, zákaz se zveřejní na úřední desce obecního úřadu s rozšířenou působností a úředních deskách všech obcí tvořících jeho správní obvod).

 

Ministerstvo dopravy

Vykonává působnost ústředního vodoprávního úřadu ve věcech užívání povrchových vod k plavbě.

 

Ministerstvo obrany

Vykonává působnost ústředního vodoprávního úřadu ve věcech působnosti újezdních úřadů.

 

Česká inspekce životního prostředí

České inspekci životního prostředí přísluší dozor nad dodržováním povinností uložených zákonem č. 254/2001 Sb. o vodách ve znění pozdějších předpisů, zejména jde o:

 • nakládání s povrchovými a podzemními vodami

 • ochranu povrchových a podzemních vod včetně ochrany při provozování plavby a při haváriích z hlediska jakosti vod,

 • vodní díla určená ke zneškodňování znečištění v odpadních vodách nebo k jejich vypouštění do vod povrchových nebo podzemních,

 • ochranu vodních poměrů a vodních zdrojů,

 • uvádění vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních do souladu s požadavky zákona v případech vyžadujících zvláštní pozornost,

 • ukládání odstranění a nápravy zjištěných nedostatků, případně nařízení zastavení výroby nebo jiné činnosti, pokud závažným způsobem ohrožuje veřejný zájem a životní prostředí až do doby odstranění nedostatků popřípadě jejich příčin,

 • spolupráci s vodoprávními úřady,

 • vedení centrální evidence havárií

 • dozor nad dodržováním ustanovení o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových znečišťovateli, kontrolní zjišťování jakosti a množství vypouštěných odpadních vod včetně zjišťování zdrojů znečišťování.

 

Základní zákonné normy

Základními zákonnými normami na úseku vodního hospodářství jsou:

 • Vodní zákon (zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů),

 • Zákon o vodovodech a kanalizacích (zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonu, ve znění pozdějších předpisů.

Obě základní vodoprávní normy nabyly účinnosti k datu 1.1.2002.

Právní normy vytvářejí základní právní rámec pro činnosti vykonávané na úseku vodního hospodářství. Jejich základní úprava je podrobně specifikována ve více než 20 prováděcích právních předpisech.

Svaz vodního hospodářství ČR
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1, + 420 257 325 494,