ZÁKLADNÍ INFORMACE O VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ V ČR

 

Vodní hospodářství je cílevědomá činnost směřující k ochraně, využití a rozvoji vodních zdrojů a k ochraně před škodlivými účinky vod. Jedná se o obecně prospěšnou činnost strategického významu, vyžadující výrazný regulační vliv státu. Hospodařením s vodou se rozumí vztah mezi subsystémy užívání vod a subsystémy

povrchových a podzemních vod. Za vodní zdroje je považována ta část povrchových a podzemních vod, které mohou být využívány pro krytí potřeb společnosti při respektování zásad trvale udržitelného využívání a zájmů životního prostředí a biodiverzity ve vodních systémech.

 

Vodním bohatstvím v širším slova smyslu chápeme mimo vodních zdrojů i vody ostatní, které nelze ekologicky a ekonomicky využít.

 

Rozhodujícími obory vodního hospodářství jsou obory:

  • vodních toků a
  • vodovodů a kanalizací.

 

 

 

 

 

 

Obor vodních toků

Správa vodních toků je řešena v zákoně č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, v § 47 a a následujících paragrafech tohoto zákona. Tam se určuje, co to správa vodních toků je a kdo ji vykonává. Správu významných vodních toků zajišťují právnické osoby zřízené podle zákona č. 305/2000 Sb., o povodích, tj. státní podniky Povodí, kterých je v České republice pět:

  • Povodí Labe,
  • Povodí Vltavy,
  • Povodí Ohře,
  • Povodí Moravy a
  • Povodí Odry

 

Tyto právnické osoby vykonávají mimo správy vodních toků i správu povodí určenou § 54 zákona č. 254/2001 Sb.. Jde o významné vodní toky a určené drobné vodní toky, jejichž seznam stanoví vyhláška MZe. Zatímco správa významných vodních toků je dána zákonem, správce drobných vodních toků určuje Ministerstvo zemědělství na základě žádosti fyzických nebo právnických osob. Rozhodujícím správcem drobných vodních toků určených Ministerstvem zemědělství je státní podnik - Lesy ČR. Správu drobného vodního toku bez určeného správce vykonává správce vodního toku, jehož je uvedený drobný vodní tok přítokem.

 

Podrobnější informace o správě vodních toků naleznete na www stránkách Ministerstva zemědělství – www.mze.cz, v části „Voda / Správa vodních toků“, kde jsou uvedeny i odkazy na rozhodující správce vodních toků v působnosti Ministerstva zemědělství (pokrývají správu cca 95% všech vodních toků v ČR).

 

Další aktuální informace o činnosti rozhodujících správců vodních toků získáte na našich webových stránkách v části „Publikace“, kde naleznete „Zprávu o stavu vodního hospodářství“, kterou každoročně vydává Ministerstvo zemědělství.

 

Informace o dotačních titulech podporujících investice a činnosti ve veřejném zájmu v oboru vodních toků (např. v oblasti protipovodňové ochrany) získáte na webových stránkách Ministerstva zemědělství – www.mze.cz v části „Voda/Dotace ve vodním hospodářství“.

 

Obor vodovodů a kanalizací

Z vodovodů pro veřejnou potřebu je zásobováno pitnou vodou více než 9,5 milionů obyvatel, což je 92,2% z celkového počtu obyvatel a více než 8,3 milionů obyvatel bydlí v domech připojených na kanalizaci pro veřejnou potřebu a tomu odpovídá 80,8% z celkového počtu obyvatel (z toho je 95,8% odpadních vod čištěno na čistírnách odpadních vod).

 

Podrobné informace o oboru vodovodů a kanalizací a vodárenských společnostech získáte na www stránkách Sdružení vodovodů a kanalizací (SOVAK), které je sdruženým členem Svazu vodního hospodářství ČR – www.sovak.cz

 

Aktuální informace o tomto oboru dále jsou dále uvedeny na našich www stránkách v části „Publikace“, kde naleznete „Ročenku vodovodů a kanalizací“, každoročně vydávanou Ministerstvem zemědělství.

Informace o dotačních titulech podporujících investice vodovodů a kanalizací, včetně čistíren odpadních vod získáte na:

  • www stránkách Ministerstva zemědělství (Program výstavby a obnovy infrastruktury vodovodů a kanalizací) -www.mze.cz a
  • www stránkách operačního programu Životní prostředí – www.opzp.cz
Svaz vodního hospodářství ČR
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1, + 420 257 325 494,