STANOVY SVAZU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ČR, z.s.

schválené valnou hromadou jako nejvyšším orgánem spolku dne 13. dubna 2016

 

Hlava I.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

§ 1 - Založení, vznik, trvání spolku

 1. Svaz vodního hospodářství ČR byl původně založen ve smyslu § 20 f) a následujících zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, jako sdružení právnických osob v odvětví vodního hospodářství; s účinností ke dni 13. dubna 2016 se v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), změnila právní forma Svazu vodního hospodářství ČR na spolek ve smyslu § 3045 NOZ ve spojení s § 214 a násl.
 2. Původní sdružení právnických osob v odvětví vodního hospodářství vzniklo registrací u Úřadu městské části Praha 1 19.12. 2002 pod registračním číslem 143/02 ke dni 23. 4. 1991.
 3. Svaz vodního hospodářství ČR, z.s. je založen na dobu neurčitou.

 

§ 2 - Název a sídlo spolku

 1. Název spolku je: Svaz vodního hospodářství ČR, z.s (dále v těchto stanovách jen „SVH ČR, z.s.“ nebo „spolek“).
 2. Spolek používá zkratku, která zni: SVH ČR, z.s..
 3. Sídlo spolku je: Novotného lávka 200/5, Praha 1, PSČ 110 00.
 4. Spolek je samostatnou právnickou osobou.

 

§ 3 - Postavení a působnost spolku

 1. SVH ČR, z.s. je spolkem sdružujícím členy právnické osoby činné v odvětví vodního hospodářství, jejichž hlavním předmětem činnosti je podnikání ve vodním hospodářství a vytváření podmínek na podporu rozvoje tohoto odvětví, nebo správa vodních toků podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Na základě rozhodnutí valné hromady, jako nejvyššího orgánu spolku, se SVH ČR, z.s. může stát členem jiných organizací.
 3. SVH ČR, z.s. vyvíjí svoji činnost na celém území České republiky.

 

§ 4 - Předmět činnosti spolku

 1. Hlavními činnostmi SVH ČR, z.s. jsou zejména:
  • formulovat a hájit zájmy jeho členů ve věcech legislativních, technických a ekonomických,
  • plnit koordinační funkci ve vodním hospodářství,
  • spolupracovat se zájmovými podnikatelskými svazy v zájmu dalšího rozvoje vodního hospodářství,
  • spolupracovat s jinými spolky, úřady a organizacemi v zájmu vodního hospodářství,
  • spolupracovat s obdobnými organizacemi v zahraničí a napomáhat vytvářet podmínky pro přímou spolupráci s partnery v jiných zemích,
  • zabezpečovat činnosti a služby podle zájmů a potřeb svých členů, zejména informačního, poradenského a výchovně vzdělávacího charakteru.

   Žádná z hlavních činností spolku není podnikáním ani výdělečnou činností.
 2. Hlavní činnosti jsou financovány z členských příspěvků, ze státních příspěvků, grantů, z příjmů ze svých činností, z výnosu svého majetku, sponzorských darů a ze zisku z vedlejších či jiných výdělečných činností dle bodu 3.
 3. Spolek vykonává i vedlejší hospodářské činnosti spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti. Vedlejšími hospodářskými činnostmi jsou zejména:
  • organizování a zajišťování odborných a společenských akcí,
  • organizace soutěže „Vodohospodářská stavba roku“,
  • technická pomoc při řešení konkrétních problémů svých členů,
  • expertizní a poradenská činnost,
  • vydávání informativních materiálů k aktuálním otázkám týkajícím se poslání a práce spolku,
  • poskytování propagace a reklamy pro při odborných a společenských akcích,
  • účelné využívání finančních přebytků u bankovních institucí.
 4. Zisk z vedlejších činností spolku se používá k podpoře hlavních činností, dalších spolkových činností a k úhradě nákladů na vlastní správu.

 

§ 5 - Jednání, podepisování a zastupování za spolek

 1. SVH ČR, z.s. zastupuje v celém rozsahu jednak celé představenstvo, nebo samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva.
 2. Představenstvo může rozhodnout, že na některých jednáních bude SVH ČR, z.s. zastupovat jiný člen představenstva, případně může pověřit jednáním vedoucího sekretariátu nebo jiného pověřeného zástupce.
 3. Ve věcech, které spadají do působnosti sekretariátu, je oprávněn jednat vedoucí sekretariátu.
 4. Výše pověření jsou oprávněni se v rámci svého pověření za SVH ČR, z.s. zavazovat. Zavazovat se nemohou tehdy, jestliže si rozhodnutí vyhradila valná hromada nebo představenstvo.
 5. K podpisování listin je oprávněn samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva.
 6. Představenstvo SVH ČR, z.s. může v konkrétním případě pověřit podpisem jiného člena představenstva, vedoucího sekretariátu nebo jiného pověřeného člena.
 7. Vedoucí sekretariátu SVH ČR, z.s. je oprávněn samostatně podepisovat listiny, které patří do působnosti sekretariátu.

 

Hlava II.
PRÁVNÍ POSTAVENÍ ČLENŮ SVH ČR, z.s.

§ 6 - Členství

 1. Členem SVH ČR, z.s. se mohou stát právnické osoby se sídlem na území České republiky, spravující vodní toky, podnikající ve vodním hospodářství anebo zabezpečující jeho výzkum nebo rozvoj, případně ty, které osvědčí zájem o členství, který bude shledán odůvodněným.
 2. Ve sporných případech rozhoduje o členství představenstvo SVH ČR, z.s..
 1. Čestným členem spolku se mohou stát fyzické osoby, které se nějakým způsobem zasloužily či přičinily o vodní hospodářství anebo se zasloužily či napomohly rozvoji či fungování SVH ČR, z.s.

 

 

§ 7 - Vznik členství

 1. Členství v SVH ČR, z.s. vzniká rozhodnutím představenstva SVH ČR, z.s. o přijetí za člena SVH ČR, z.s. na podkladě písemné přihlášky žadatele o členství.
 2. V přihlášce musí být uvedeny alespoň následující údaje:
  • název právnické osoby, která žádá o přijetí, její sídlo, její IČO a statutární orgán právnické osoby,
  • vztah k vodnímu hospodářství,
  • právní forma a územní působnost právnické osoby,
  • prohlášení žadatele, že v případě jeho přijetí přistupuje ke stanovám SVH ČR, z.s..
 3. Členství v SVH ČR. z.s. přechází na právního nástupce člena SVH ČR, z.s., pokud tento písemně nesdělí, že členství neakceptuje.
 4. Čestné členství je zvláštním druhem členství bez některých práv, které tyto stanovy svěřují členům SVH ČR, z.s., zejména bez hlasovacích práv na valné hromadě. Čestní členové se nezapočítávají do kvór pro usnášeníschopnost či rozhodnutí valné hromady.

 

§ 8 - Zánik členství

 1. Členství v SVH ČR, z.s. zaniká:
  • zánikem člena bez právního nástupce,
  • vystoupením z SVH ČR, z.s., které musí být písemně oznámeno sekretariátu SVH ČR, z.s.; členství zaniká dnem, kdy vystoupení projednalo nebo mělo projednat představenstvo; představenstvo je povinno vystoupení projednat na svém nejbližším zasedání;
  • vyloučením člena ze spolku rozhodnutím představenstva SVH ČR, z.s. pro
   • hrubé porušení stanov SVH ČR, z.s.),
   • jednání v rozporu se zájmy SVH ČR, z.s.,
   • nezaplacení členských příspěvků nebo nákladů za služby.

 

§ 9 - Práva členů

 1. Členové SVH ČR, z.s. mají tato práva:
  • účastnit se valné hromady, hlasovat na ni o všech otázkách, které jsou v působnosti valné hromady podle těchto stanov a požadovat na valné hromadě vysvětlení,
  • volit a být volen, nebo navrhovat svého zástupce ke zvolení do všech orgánů SVH ČR, z.s.,
  • podávat návrhy a stanoviska k činnosti SVH ČR, z.s. jeho představenstvu,
  • dostávat informace o jednáních SVH ČR, z.s. a zásadních koncepčních otázkách odvětví vodního hospodářství,
  • využívat výsledky činnosti SVH ČR, z.s. volných nabídek v oboru v oblasti vědy, techniky, know-how apod.,
  • podílet se na stanoviscích připravovaných SVH ČR, z.s.,
  • používat na firemních označeních text "člen SVH ČR, z.s.",
  • podle svých zájmů navrhovat svého zástupce do práce některé odborné komise SVH ČR, z.s..
 2. Člen SVH ČR, z.s. může uplatňovat svá práva za předpokladu splnění svých povinností vyplývajících z členství v SVH ČR, z.s..

 

§ 10 - Povinnosti členů

 1. Členové SVH ČR, z.s. mají tyto povinnosti:
  • dodržovat stanovy SVH ČR, z.s.
  • prosazovat ve svých činnostech obecně uznávané zásady poctivého obchodního styku a serióznosti v jednání a podnikání,
  • podnikatelskou činností usilovat o dosažení vysokého především kvalitativního standardu v podnikatelských aktivitách v odvětví vodního hospodářství,
  • podílet se na rozvoji a na řešení úloh formovaných SVH ČR, z.s. ve prospěch odborného rozvoje odvětví vodního hospodářství,
  • poskytovat orgánům SVH ČR, z.s. potřebné podklady a informace k uskutečňování představenstvem přijatých rozhodnutí,
  • uhradit členské příspěvky (vyjma čestných členů) a náklady za služby, jejichž výši stanoví valná hromada v příslušném roce; povinnost uhradit tyto členské příspěvky a náklady za služby vzniká dnem určeným valnou hromadou.

 

Hlava III
ORGANIZACE SPOLKU

§ 11 - Orgány SVH ČR, z.s.

 1. SVH ČR, z.s. má pouze orgány podle těchto stanov, nikoliv podle dispozitivní zákonné úpravy orgánů spolku. Těmito stanovami je určeno i pojmenování jednotlivých orgánů a rozsah jejich působnosti. Ustanovení § 248 – 257 NOZ se nepoužijí.
 2. Orgány SVH ČR, z.s. jsou:
  • valná hromada
  • představenstvo
  • kontrolní komise
 3. SVH ČR, z.s. si vytváří pro plnění svých funkcí jako poradní orgány odborné komise.

 

Oddíl I.
Valná hromada

§ 12 - Postavení a působnost valné hromady

 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem SVH ČR, z.s..
 2. Valnou hromadu tvoří na ní přítomní členové SVH ČR, z.s.. Člena SVH ČR, z.s. na jednání valné hromady zastupuje jeho oprávněný zástupce.
 3. Valná hromada ve své působnosti zejména:
  • schvaluje stanovy SVH ČR, z.s. a jejich případné změny,
  • volí a odvolává volené členy představenstva a členy kontrolní komise,
  • schvaluje zprávu představenstva o činnosti SVH ČR. z.s. a činnosti odborných komisí za uplynulé období,
  • schvaluje zprávu o hospodaření SVH ČR, z.s. a stavu jejího majetku,
  • schvaluje řádnou, popř. mimořádnou účetní závěrku,
  • schvaluje zprávu kontrolní komise,
  • schvaluje hlavní směry činnosti SVH ČR, z.s.,
  • schvaluje rozpočet činnosti SVH ČR, z.s.,
  • rozhoduje o stížnostech na činnost představenstva,
  • rozhoduje o vyloučení člena SVH ČR, z.s. na návrh představenstva,
  • rozhoduje o zrušení SVH ČR, z.s.,
 4. Do působnosti valné hromady dále náleží rozhodnutí o dalších otázkách, které si valná hromada k rozhodnutí vyhradí.

 


§ 13 - Svolávání valné hromady

 1. Valnou hromadu svolává představenstvo SVH ČR, z.s. a to:
  • řádně a to jedenkrát za rok,
  • mimořádně, požádá-li o to nejméně 30% všech členů SVH ČR, z.s. nebo rozhodne-li o tom většina členů představenstva a stanoví alespoň jeden bod programu jednání valné hromady.
 2. Mimořádná valná hromada musí být svolána do šesti týdnů ode dne podnětu nebo rozhodnutí představenstva.
 3. Pozvánka na valnou hromadu musí být odeslána všem členům SVH ČR, z.s. na jimi uvedené adresy, jinak na adresu zapsanou ve veřejném rejstříku nejpozději 15 dnů před jejím konáním.
 4. V pozvánce je uvede den konání, hodina začátku jednání a místo jednání.
 5. V pozvánce je dále uveden program valné hromady schválený představenstvem.

 

§ 14 - Jednání valné hromady

 1. Jednání valné hromady zahájí a do zvolení předsedy valné hromady řídí člen pověřený představenstvem. Poté valnou hromadu řídí zvolený předseda.
 2. Na program řádné valné hromady je vždy zařazena:
  • zpráva o činnosti představenstva SVH ČR, z.s. a činnosti odborných komisí,
  • zpráva představenstva o hospodaření SVH ČR, z.s. a stavu jeho majetku,
  • zpráva o řádné účetní závěrce,
  • zpráva kontrolní komise,
  • návrh představenstva na výši členských příspěvků a krytí nákladů za služby,
  • volba členů představenstva a kontrolní komise, končí-li jim funkční období,
  • diskuse k předneseným zprávám,
  • přijetí usnesení.
 3. Na program mimořádné valné hromady je zařazován bod, pro který je valná hromada svolávána.
 4. O doplnění programu valné hromady může požádat kterýkoliv přítomný člen SVH ČR, z.s.. O zařazení bodu na jednání rozhoduje valná hromada. Bod je zařazen, jestliže pro jeho zařazení hlasovalo alespoň 30% přítomných členů.
 5. Body se na jednání doplňují v pořadí, jak byly předkládány.
 6. Pro zajišťování programu a jeho jednání valná hromada volí tyto orgány:
  • předsedu valné hromady,
  • dvoučlennou návrhovou komisi, která připravuje návrh usnesení pro přijetí valnou hromadou,
  • dvoučlennou mandátovou komisi, která zjišťuje prezenci členů na valné hromadě a rozhoduje o oprávněnosti účasti na valné hromadě a o hlasování na ní,
  • dvoučlennou volební komisi v případě, že se konají volby představenstva, volební komise zajišťuje průběh voleb, vyhodnocení hlasovacích lístků a vyhlášení výsledků,
  • ověřovatele zápisu z valné hromady.
 7. Členové orgánů valné hromady jsou voleni z řad přítomných členů SVH ČR, z.s. prostou většinou hlasů přítomných členů veřejným hlasováním.
 8. Na valné hromadě se hlasuje veřejně aklamací, v případě tajného hlasování se hlasuje za pomocí zaškrtnutí způsobu hlasování na hlasovacím lístku.
 9. Zápis z valné hromady vyhotoví vedoucí sekretariátu do 21 dnů po konání valné hromady. Po ověření ověřovatelem ho obdrží každý člen SVH ČR, z.s.. Elektronická kopie zápisu se uveřejní na webových stránkách SVH ČR, z.s..

 

§ 15 - Rozhodování valné hromady

 1. Valná hromada je způsobilá usnášení, jestliže je přítomna  alespoň jedna třetina členů SVH ČR, z.s..
 2. Každý člen SVH ČR, z.s. má jeden hlas.
 3. Každý člen hlasuje na valné hromadě osobně nebo prostřednictvím svého zástupce na základě plné moci.
 4. Hlasování je veřejné, kromě volby členů představenstva a kontrolní komise SVH ČR, z.s., kdy je hlasování tajné.
 5. Každý z přítomných členů SVH ČR, z.s. je oprávněn podat na valné hromadě návrh či protinávrh.  O návrhu či protinávrhu se hlasuje po hlasování o původním návrhu, není-li tento návrh schválen.
 6. Ke schválení projednávaných záležitostí rozhoduje valná hromada nadpoloviční většinou přítomných členů SVH ČR, z.s. kromě rozhodnutí o zrušení SVH ČR, z.s., kde je nutná účast alespoň tří čtvrtin všech členů SVH ČR, z.s..

 

§ 16 - Náhradní valná hromada

 1. Není-li valná hromada po uplynutí 30 minut od stanoveného začátku způsobilá usnášení, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu a to tak, aby se konala do 3 dnů ode dne, kdy se měla konat původně svolaná valná hromada.
 2. Náhradní valná hromada, která musí mít nezměněný program jednání, je způsobilá usnášení bez ohledu na počet přítomných členů.
 3. Na tuto skutečnost je nutno v pozvánce upozornit.

 

Oddíl II.
Představenstvo

§ 17 - Postavení a působnost představenstva

 1. Představenstvo je statutárním orgánem SVH ČR, z.s.. Členem představenstva mohou být pouze fyzické osoby.
 2. Představenstvo má jedenáct členů a je voleno valnou hromadou na období tří let z řad oprávněných zástupců členů SVH ČR, z.s.. Členství v představenstvu je nezastupitelné. Opětovná volba je možná.
 3. Návrh kandidátky předkládá odstupující představenstvo SVH ČR, z.s.. O doplnění kandidátky na jednání rozhoduje valná hromada, jestliže s tímto doplněním souhlasí alespoň 30% přítomných členů SVH ČR, z.s..
 4. Představenstvo ze svého středu volí předsedu a tři místopředsedy.
 5. Člen představenstva může z této funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným sekretariátu SVH ČR, z.s.. Výkon jeho funkce končí dnem, kdy jeho odstoupení projednalo anebo mělo projednat představenstvo. Představenstvo je povinno odstoupení projednat na svém nejbližším zasedání.
 6. Představenstvo, u kterého počet členů volených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může za členy, jejichž členství v představenstvu zaniklo, kooptovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.
 7. Na místo kooptovaných členů představenstva zvolí nejbližší valná hromada nové členy, jejichž funkční období skončí s funkčním obdobím členů, za které byli zvoleni. Valná hromada může i pouze potvrdit funkci kooptovaným členům, jejichž funkce tak bude pokračovat až do konce řádného funkčního období člena, jehož nahradili.
 8. Do působnosti představenstva patří vše, co není vyhrazeno do působnosti valné hromady nebo jiných orgánů SVH ČR, z.s..

 

§ 18 - Svolání zasedání představenstva

 1. Představenstvo je svoláváno nejméně 3x v kalendářním roce na řádné zasedání dle rozhodnutí představenstva a to písemnou pozvánkou.
 2. Představenstvo svolává jeho předseda, v případě nepřítomnosti místopředseda nebo některý pověřený člen představenstva.
 3. Mimořádné zasedání představenstva svolává předseda nebo některý z místopředsedů a to do čtrnácti dnů po obdržení žádosti, jestliže o to požádá alespoň pět členů představenstva.
 4. Představenstvo se svolává písemně nejméně 14 dnů předem.
 5. V pozvánce musí být uveden den konání, hodina začátku, místo jednání a jeho program; včetně informace o materiálech a podkladech pro rozhodnutí představenstva.
 6. Pozvánku podepisuje předseda anebo místopředseda, případně pověřený člen představenstva SVH ČR, z.s..

 

§ 19 - Jednání představenstva

 1. Jednání představenstva řídí jeho předseda, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda anebo pověřený člen představenstva.
 2. Jednání se řídí programem představenstva. Program jednání představenstva je stanovován na základě rozhodnutí svolavatele.
 3. Navrhovat změny a doplnění programu mohou členové představenstva a vedoucí sekretariátu. O zařazení do programu rozhoduje většina přítomných členů.
 4. Každý člen představenstva je oprávněn předložit své návrhy v rámci programu.
 5. Členové kontrolní komise mají právo se účastnit jednání představenstva s hlasem poradním.
 6. Představenstvo může podle své úvahy přizvat na jeho jednání jiné osoby s ohledem na obsah projednávané záležitosti.

 

§ 20 - Rozhodování představenstva

 1. Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li na jeho jednání přítomna nadpoloviční většina jeho členů.
 2. Na představenstvu se hlasuje veřejně. O přijetí usnesení k jednotlivým bodům programu rozhoduje většina přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.
 3. Při volbě a odvolání předsedy či místopředsedy představenstva SVH ČR, z.s. dotyčná osoba nehlasuje.
 4. Zápis z jednání představenstva podepisuje předseda představenstva nebo kterýkoli z místopředsedů představenstva.
 5. Představenstvo může rovněž rozhodovat mimo jednání hlasováním per rollam. Osoba svolávající jednání představenstva rozešle elektronicky členům představenstva návrh rozhodnutí s výzvou, zda s tímto návrhem souhlasí či nesouhlasí; odchylné či pozměňovací návrhy se nepřipouští.  Člen představenstva hlasuje elektronicky ve stanovené lhůtě pro nebo proti návrhu rozhodnutí. Pro schválení rozhodnutí je nezbytné, aby s návrhem souhlasila alespoň nadpoloviční většina všech členů představenstva.             O výsledku hlasování per rollam vyhotoví osoba, která rozeslala návrh rozhodnutí, bezodkladně po výsledku hlasování zápis, který rozešle ostatním členům představenstva.

 

 


Oddíl III.
Kontrolní komise

§ 21 - Postavení a působnost kontrolní komise

 1. Kontrolní komise je kontrolním orgánem SVH ČR, z.s., kterému přísluší kontrolní činnost, zejména kontrola hospodaření SVH ČR, z.s..
 2. Kontrolní komise má tři členy, které volí a odvolává valná hromada. Členem kontrolní komise mohou být pouze fyzické osoby a nemůže jím být člen představenstva a vedoucí sekretariátu SVH ČR, z.s.. Členství v kontrolní komisi je nezastupitelné.
 3. Kontrolní komise volí ze svého středu předsedu a jednoho místopředsedu.
 4. Funkční období členů kontrolní komise činí tři roky.
 5. Člen kontrolní komise může z této funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným sekretariátu SVH ČR, z.s.. Výkon jeho funkce končí dnem, kdy jeho odstoupení projednala kontrolní komise. Kontrolní komise je povinna odstoupení projednat na svém nejbližším zasedání.
 6. Kontrolní komise, u které počet členů volených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může za členy, jejichž členství v kontrolní komisi zaniklo, kooptovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.
 7. Na místo kooptovaných členů kontrolní komise zvolí nejbližší valná hromada nové členy nebo kooptované členy ve funkci potvrdí. Funkční období těchto potvrzených nebo nově zvolených členů skončí s funkčním obdobím členů, za které byli zvoleni.
 8. Kontrolní komise jakož i její jednotliví členové mají právo nahlížet do všech dokladů SVH ČR, z.s. zejména do účetní evidence a vyžadovat si informace od členů představenstva           a jiných pracovníků SVH ČR, z.s..
 9. Kontrolní komise je zejména povinna vyjádřit se ke zprávě o hospodaření SVH ČR, z.s.            a stavu jejího majetku a dále k řádné, popřípadě mimořádné účetní závěrce za uplynulý rok.  Je oprávněna též přijímat usnesení a vyjádření k záležitostem SVH ČR, z.s..
 10. Zprávu o své činnosti, stavu hospodaření SVH ČR, z.s., stavu jejího majetku a o řádné, popřípadě mimořádné účetní závěrce za uplynulý rok předkládá kontrolní komise ke schválení valné hromadě. Pokud na programu jednání valné hromady je zpráva kontrolní komise, je představenstvo povinno kontrolní komisi nejméně 1 měsíc před konáním valné hromady předložit odpovídající podklady.

 

§ 22 - Svolání zasedání kontrolní komise

Kontrolní komise se svolává její předseda anebo místopředseda podle potřeby nejméně 1x v kalendářním roce.

 

§ 23 - Jednání kontrolní komise

 1. Jednání kontrolní komise řídí její předseda anebo místopředseda.
 2. Jednání se řídí programem podle plánu práce kontrolní komise anebo dle návrhu předsedy či místopředsedy.
 3. Každý člen kontrolní komise je oprávněn předložit svůj návrh do programu jednání.

 

§ 24 - Rozhodování kontrolní komise

 1. Kontrolní komise je způsobilá se usnášet, je-li jejího jednání přítomna nadpoloviční většina její členů.
 2. Hlasuje se veřejně. O přijetí usnesení k jednotlivým bodům rozhoduje většina přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy dozorčí rady.

 

Oddíl IV.
Sekretariát

§ 25 - Postavení a působnost vedoucího sekretariátu

 1. V čele sekretariátu SVH ČR, z.s. stojí vedoucí sekretariátu.
 2. Odměnu za činnost sekretariátu schvaluje představenstvo.
 3. Sekretariát zajišťuje běžnou administrativní agendu SVH ČR, z.s..
 4. Do působnosti sekretariátu patří zejména:
  • organizace akcí SVH ČR, z.s. a zajištění souvisejících úkolů,
  • vedení hospodaření a administrativy SVH ČR, z.s.,
  • zajišťování účetnictví,
  • vedení a správa internetové prezentace SVH ČR, z.s.,
  • příprava podkladů pro jednání představenstva a valné hromady SVH ČR, z.s.,
  • organizování činností odborných komisí,
  • zajišťování odborné agendy SVH ČR, z.s., zejména přípravou stanovisek k návrhům právních předpisů,
  • organizační zajišťování soutěže „Vodohospodářská stavba roku“,
  • zajištění vydávání materiálů pro činnost SVH ČR, z.s.,
  • zajišťování svolávání valné hromady, představenstva a jednotlivých komisí,
  • rozesílání závěrů a usnesení valné hromady a představenstva.

 

Oddíl V.
Odborné komise

§ 26 - Postavení a působnost odborných komisí

 1. Odborné komise jsou poradními složkami SVH ČR, z.s. a podléhají kontrole představenstva.
 2. O jejich ustavení rozhoduje představenstvo.
 3. O jejich složení rozhoduje představenstvo na návrh členů SVH ČR, z.s..
 4. Odborné komise volí ze svého středu předsedu, kterého schvaluje představenstvo.
 5. Na jednání odborných komisí se přiměřeně použijí ustanovení těchto stanov.
 6. Odborné komise jsou povinny prostřednictvím sekretariátu:
  • předkládat výstupy své práce a stanoviska představenstvu,
  • na vyžádání kdykoliv informovat o své činnosti představenstvo.

 

Hlava IV.
HOSPODAŘENÍ SPOLKU

§ 27 - Účetní období

Účetním obdobím SVH ČR, z.s. je kalendářní rok.

 

§ 28 - Účetnictví

 1. SVH ČR, z.s. vede účetnictví předepsaným způsobem a v souladu s právními předpisy. Za řádné vedení účetnictví zodpovídá představenstvo.
 2. Sestavení řádné účetní popř. mimořádné uzávěrky zajišťuje představenstvo. Sestavenou účetní závěrku předloží představenstvo kontrolní komisi k přezkoumání a poté nejbližší valné hromadě ke schválení.

 


§ 29 - Příjmy a majetek SVH ČR, z.s.

 1. Příjmy SVH ČR, z.s. tvoří:
  • příjmy z výkonů vlastní činnosti,
  • členské příspěvky,
  • mimořádné dobrovolné příspěvky,
  • dary, případně dotace a jiné formy podpory,
  • účelové příspěvky.
 2. Za správu majetku zodpovídá vedoucí sekretariátu a o výsledcích hospodaření a stavu majetku informuje pravidelně nejméně 2x ročně představenstvo.
 3. SVH ČR, z.s. zodpovídá za své závazky do výše svého majetku. Členové SVH ČR, z.s. za závazky SVH ČR, z.s. neručí.

 

Hlava V.

ZRUŠENÍ A ZÁNIK SPOLKU

§ 30 - Zrušení SVH ČR, z.s.

 1. Zrušení SVH ČR, z.s. nastává:
  • jestliže počet jeho členů klesne pod pět,
  • jestliže o jeho zrušení rozhodne valná hromada.
 2. Likvidace SVH ČR, z.s. nastává do jednoho měsíce poté, co nastane některá z výše uvedených skutečností.
 3. O způsobu likvidace, jmenování likvidátora a souvisejících jednáních rozhodne valná hromada.

 

§ 31 - Zánik SVH ČR, z.s.

SVH ČR, z.s. zaniká výmazem ze spolkového rejstříku.

 

Hlava VI.
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

§ 32 - Přechodná ustanovení

Stanovy a jejich změny jsou platné dnem jejich přijetí valnou hromadou.

 

§ 33 - Výkladová ustanovení

V případě, že některé ustanovení stanov se, ať už vzhledem ke změně právních předpisů nebo k jejich znění v době schválení tohoto textu stanov, ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným anebo bude zjištěno, že některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Namísto dotyčného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného obecně návazného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu stanov, nebo není-li takového ustanovení právního předpisu, pak nastoupí způsob řešení, jenž je pro danou situaci obvyklé a přiměřené.

 

§ 34 - Závěrečná ustanovení

Stanovy jsou uloženy na sekretariátu SVH ČR, z.s. a po jejich schválení je úplné znění stanov zveřejněno na webových stránkách SVH ČR, z.s. a ve sbírce listin příslušného rejstříkového soudu.

 

 

Svaz vodního hospodářství ČR
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1, + 420 257 325 494,