VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH SVAZU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ, z.s.

Vodohospodáři všech zemí, slejte se!

 

 

Denní zpravodajství o vodě

AKTUALITY

 • Pod záštitou ministra zemědělství a ministra životního prostředí vyhlašuje Svaz vodního hospodářství ČR, ve spolupráci se SOVAK soutěž VODOHOSPODÁŘSKÁ STAVBA ROKU 2022
  Vyhlášení soutěže
  Přihláška do soutěže

 

 • Upozorňujeme zájemce, že Ministerstvo zemědělství na svých webových stránkách v sekci „VODA" každý týden aktuálně informuje o stavu vodních zdrojů v ČR https://eagri.cz/public/web/mze/voda/vodni-zpravodajstvi

 • 6. ročník vodohospodářské konference „Vodní nádrže 2022" se koná již 26. – 27. října 2022 v Brně. Více informací naleznete na webových stránkách http://vodninadrze.pmo.cz/

 • Ve dnech 2. – 3. listopadu v TOP HOTEL Praha organizuje SOVAK ČR již 20. konferenci „Provoz vodovodů a kanalizací". Podrobné informace naleznete na webových stránkách: 
  https://www.sovak.cz/cs/akce/provoz-vodovodu-kanalizaci-2022

 • Konference Obnova vodohospodářské infrastruktury
  13. a 14. září proběhne konference Obnova vodohospodářské infrastruktury 2022. Letošní ročník je programově zaměřen na financování obnovy infrastruktury, nové technologie a možnosti energetických úspor na objektech VHI.
  Další informace najdete na webu konference

 • V srpnu startuje nový Operační program Životní prostředí
  Operační program Životní prostředí 2021 - 2027, nabídne 61 miliard korun především obcím a krajům, ale i firmám a domácnostem. Desítky miliard poputují například na rekonstrukce a snižování spotřeby energií veřejných budov, ochranu přírody a městskou zeleň nebo budování nových zdrojů obnovitelné energie. Největší část dotací půjde na hospodaření s vodou v obcích, výstavbu kanalizací a čistíren odpadních vod nebo modernizace vodovodů a také na nové zdroje pitné vody. Návrh programu schválila Evropská komise 18. července.
  Další informace najdete na stránkách Operačního programu životní prostředí 2021–2027


 • Konference Vodní toky 2022
  Informace o průběhu konference
  Prezentace ke stažení
  Fotogalerie

 • 50 let provozu největší úpravny vody v ČR – Želivka
  10. června 2022 jsme si připomněli 50. výročí zahájení provozu úpravny vody Želivka, která odebírá vodu z vodárenské nádrže Švihov a dodávkami pitné vody pokrývá téměř tři čtvrtiny spotřeby pitné vody v Praze a dále zásobuje část Středočeského kraje a Kraje Vysočina. Úpravna vody spolu s vodárenskou nádrží Švihov a 52 km dlouhým štolovým přivaděčem je klíčové vodohospodářské dílo, zajišťující kvalitní pitnou vodu pro více než 1,3 mil. obyvatel České republiky.

  Tisková zpráva

 

 

 

 • Světový den vody - GROUNDWATER
  22. března si každoročně připomínáme Světový den vody, vyhlášený OSN v roce 1992. Hlavním cílem je pořádáním osvětových akcí podněcovat zájem veřejnosti a odpovědných institucí o ochranu vodních zdrojů a udržitelný rozvoj v jejich využívání.
  Letošním tématem je „GRAUNDWATER" s doprovodným tématem „Podzemní voda je neviditelná, ale její dopad je viditelný všude".
  Význam podzemní vody podtrhuje vodní zákon, který mimo jiné stanoví, že „Zdroje podzemních vod jsou přednostně vyhrazeny pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou".

 • Setkání vodohospodářů
  Po dvouletém odkladu, jehož důvodem byla opatření k ochraně veřejného zdraví vyvolaná onemocněním COVID-19, Svaz vodního hospodářství ČR ve spolupráci s organizací SOVAK ČR, Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem životního prostředí v úterý 22. března 2022 pořádá již tradiční setkání pozvaných představitelů vodohospodářských společností a podniků, státní správy, samosprávy, vědeckých institucí a vysokých škol v Kongresovém centru Praha.


 • Poziční dokument vodního hospodářství ČR 2021 – 2030

  Jedná se o strategický dokument vodního hospodářství, který byl schválen představenstvy Svazu vodního hospodářství ČR a SOVAK ČR v říjnu 2021.

  Dokument definuje 8 hlavních cílů a vizi vodního hospodářství jako celku, se zohledněním aktuálních problémů k řešení i výhledových scénářů jak hydrologických, společenských, ekonomických i dalších, pro období do roku 2030.

  Jedná se o první společný dokument organizací a odborných profesních sdružení na úseku vodního hospodářství v České republice, který je zcela apolitický a ryze odborný.

  Tento dokument stanovuje jednotnou linii pro celý obor vodního hospodářství a předpokládáme, že bude využíván při zpracování koncepčních a strategických dokumentů na úrovní dotčených ministerstev i při komunikaci na úrovni samosprávy i odborných subjektů.

  Předseda představenstva Svazu vodního hospodářství RNDr. Petr Kubala a ředitel SOVAK ČR Ing. Vilém Žák představili Poziční dokument vodního hospodářství ČR 2021 – 2030 během online konference Provoz vodovodů a kanalizací 2021, v úterý 2. listopadu 2021.

  Mějme na paměti, že bez vody to nepůjde, a proto již nyní je naší povinností zajistit dostatečné množství kvalitní pitné vody i pro budoucí generace...

  Celé znění dokumentu

Svaz vodního hospodářství ČR
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1, + 420 257 325 494,